In bạt khổ lớn + In Decan

 

 

 

Bài viết trước đó In bạt + In decan khổ lớn
Bài viết sau đó IN OFFSET