In UV trên mọi chất liệu

Bài viết trước đó Cắt CNC trên mọi chất liệu
Bài viết sau đó In bạt + In decan khổ lớn