In bạt + In decan khổ lớn

Bài viết trước đó In UV trên mọi chất liệu
Bài viết sau đó In bạt khổ lớn + In Decan